Khwabon Ki Tabeer Kaaf Se

Khwabon Ki Tabeer Kaaf Se

kakhkokani-jatta-dharikamar-peeth
koorakadaalkaan-ki-loo
katkikai-tarah-kay-beejkulhari
karakkamon-ka-pora-honakathaiyan
korikunwakapra-libaas
kabakantakodana
khujlikanta-khaarkosar
khajoorkekrakora-cricket
kangan-ya-karakhira-kakrikhana
kanwar-pankandhaakapra-seena
kundikoray-lagnakawa
korikalaikari
khanay-ki-qasamkutta-dogkhansi
kalwanjikanghikai-tarah-kay-pathar
khana-taamkamzoorkaghaz
kotwaalkaam-se-moattal-honakhajoor-ka-phool
kashadgikeerikandar
khaandkhondikatt
karzar-karna-larai-larnakard-churikaji
kareez-chat-dar-nalikarwaan-qaflahkar-duniya-kardan-duniya-ka-kaam-karna
kafoorkaghazkasah-piyalah
kaamkafarkafoor-sapar-gham
kahookaah-bhosakama-tarash-pani-kanji
kabotarkabak-chakoorkabar-aik-poda-hai
kooz-hindikataan-alsikatab-parhna
kadookahali-surma-farooshkatira-aik-goond-hai
karsangi-bhookkurtakarbahoo-niola
karakkarfas-aik-dawa-haikursi
karoba-aik-karwi-chease-haikeeraykargas-gadh
kazdam-khawarah-aik-janwar-haikazoom-bichookaree-behra-pan
kashti-naokashtan-marnakashatzard-khait
kishmishkashkaab-khisandahkashaf-kachwa
kaba-shareefkaab-takhnakashneez-dhaniya
kafchae-aatish-aag-ka-chamchakafcha-chamcha-ya-doeekaftar-bajoo
kaff-darya-samandar-jhaagkaff-hathelikafash-joota
kalaag-pahari-kawakalaza-aik-parinda-haikafan
kalbateen-zanboorkal-shadan-ganja-honakalaah-topi
koonjkalangkalam-aik-sabzi-hai
kalaid-daan-chabi-ki-jagakanji-kalaid-chabikaleja
kamanae-aasmaan-qoos-qazhkamaankaleesa-garja
kamandkamar-bandkaman-karosa
kandar-aik-dawa-haikanjad-tallkanar-bair
kanshat-mandarkandwa-shahad-ki-makhikandash-nak-chakni
kaneez-londikanah-aik-janwar-haikankar-aik-gallah-hai
kooz-boya-jooz-boyakoza-aik-phal-haikeharbaa-aik-qasam-ka-goond-hai
koshak-mahalkaankoza-loota
kochakooh-pahaarkodak-bacha
kasbanhkanpanakaik-pasoo
kuharkafan-choorkhonti
keeray-makoraykachwa-ya-cricketkabootar
kaman-halajikisi-chease-ka-panakangan